Όροι Χρήσης

1. Η ιστοσελίδα www.yellowpillow.gr  είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου το οποίο δημιούργησε η εταιρεία με την επωνυμία  ΔΑΒΙΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ -  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ και με το διακριτικό τίτλο «YELLOW PILLOW», η οποία εδρεύει στην Ηλιούπολη Αττικής ( Κουντουριώτου 13 ,ΤΚ 16342, Ηλιούπολη Αττικής), με ΑΦΜ 042197501 και Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης,ΓΕΜΗ 083683602000 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, τηλ. 210-9951472  (εφεξής η «Εταιρεία»).

 

2. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.yellowpillow.gr καθώς και των υπηρεσιών ή προϊόντων που παρέχει η Εταιρεία μέσω αυτού. Κάθε Χρήστης που εισέρχεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κάνει χρήση των υπηρεσιών ή προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος www.yellowpillow.gr  θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τόσο τους κατωτέρω Γενικούς Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος όσο και τους Ειδικούς Όρους Χρήσης των επιμέρους Υπηρεσιών που έχει θέσει ή πρόκειται να θέσει στο μέλλον η Εταιρεία για τη λειτουργία και χρήση τόσο του ηλεκτρονικού καταστήματός της www.yellowpillow.gr όσο και των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή Προϊόντων.  Εάν κάποιος Χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους Όρους Χρήσης, οφείλει να απόσχει από την περαιτέρω χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

 

3. Ο Χρήστης ή/και ο τυχόν Εκπρόσωπος Χρήστη των Υπηρεσιών της Εταιρείας καθώς και ο Επισκέπτης του δικτυακού τόπου www.yellowpillow.gr θα αναφέρεται στο εξής ως «Χρήστης», ανεξάρτητα από το εάν προβεί σε κάποια παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων από την Εταιρεία.

 

4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα, οι δε αγορές εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να γίνονται στην Ελληνική ή/και Αγγλική γλώσσα. Με την επιλογή γλώσσας δηλώνετε αυτόματα ότι την κατανοείτε (γραφή και ανάγνωση).

 

5. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας απευθύνεται σε άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση του ηλεκτρονικού της καταστήματος από Χρήστες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

 

6. Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της Εταιρείας καθώς και οι συμβατικοί όροι παροχής αυτών που εμπεριέχονται στην Ιστοσελίδα www.yellowpillow.gr  δύνανται να αντικαθίστανται / τροποποιούνται / καταργούνται οποτεδήποτε από την Εταιρεία, κατά την διακριτική της ευχέρεια και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

6. Η Εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των Χρηστών περί της μη διαθεσιμότητάς τους.

 

7.Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τις χρωματικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στήν απεικόνηση τών προιόντων της στο ηλεκρονικό κατάστημα που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους λόγους και ρυθμίσεις  ηλεκτρονικού εξοπλισμού του χρήστη (monitors,graphics cards, κλπ)

 

8. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους Χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή/και στο ηλεκτρονικό κατάστημα και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με την λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με την χρήση του δικτυακού τόπου ή του ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

9. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας  www.yellowpillow.gr των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπη ή/και εύρυθμη, απαλλαγμένη από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους Χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με την λειτουργία των ανωτέρω.

 

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

 

1. Η παρούσα ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή/και τους συνεργάτες αυτής και προστατεύεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους Χρήστες για ιδιωτική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, μεταπώληση,, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερόμενων στο παρόν.

3. Όλα τα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και κοινοτικούς και διεθνείς νόμους. Η εμφάνισή τους στο διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

Αποδοχή Όρων Χρήσης

 

1. Από τη χρήση της ιστοσελίδας www.yellowpillow.gr  τεκμαίρεται, ότι συμφωνείτε με όλους τους όρους που αναγράφονται στην παρούσα ιστοσελίδα και η ανάγνωση του παρόντος κειμένου απαιτείται πριν από την χρήση των υπηρεσιών μας και την υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υπηρεσιών ή προϊόντων κι επιπροσθέτως η σύμφωνη γνώμη σας καθώς και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων, εκφράζεται, πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με τη χρήση της παρουσίασης και σε οποιοδήποτε άλλο link μπορεί να οδηγήσει σε παραγγελία υπηρεσίας ή χρήση των ιστοχώρων της Εταιρείας, και θεωρείται ως η υπογραφή σας στο παρόν κείμενο.

2. Απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από ανήλικους (άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους) και από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Με την εγγραφή του ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεται δε ότι δε θα επιτρέψει την χρήση των στοιχείων του από ανήλικα ή άτομα δικαιοπρακτικά ανίκανα. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί τέτοια χρήση των στοιχείων πρόσβασης, υπεύθυνος είναι  αποκλειστικά ο ίδιος ο Χρήστης.

3. Κάθε ηλεκτρονική παραγγελία υπηρεσιών αποστέλλεται στην Εταιρεία μέσω Internet, εάν και μόνο αν ο Χρήστης έχει προηγουμένως αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους προαναφερθέντες όρους συμφωνίας, σαν μία επιπλέον απόδειξη ότι ο Χρήστης έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφώνησε ανεπιφύλακτα με αυτούς.